Ons pedagogisch project

Leefschool Elshout

Leefschool Elshout is een groene school, gelegen in de rustige woonwijk Elshout in Schoten. We zijn een school waar kinderen van 2,5j tot 5j samenkomen en op hun eigen manier kunnen uitgroeien tot zelfstandige kinderen.

We gebruiken het woord leefschool omdat we een kleinschalige, gezellige school zijn die als doel heeft samen te leven en te leren in het groen. We vinden het fijn om samen te spelen in het bos, op ontdekking te gaan in de natuur, een frisse neus te halen buiten, …

In ons pedagogisch project staan 4 grote pijlers voorop: samen leven, natuur, ervaringsgericht en kindgericht.

Op Leefschool Elshout kiezen we ervoor om samen te leven en te leren in leefgroepen.

Deze leefgroep wordt samengesteld uit verschillende leeftijdsgroepen van 2,5-jarigen tot en met 5-jarigen.

We kiezen voor een kleinschalige gezelligheid door:

· kinderen individueel te onthalen

· te zorgen voor een huiselijke sfeer o.a. door het dragen van pantoffels, door het samen eten in de klas ipv in een refter,...

· kleinere klasgroepen

Samen leven

Op onze school zetten we ouderbetrokkenheid ook graag in de kijker. Ouders worden op verschillende momenten uitgenodigd om mee te komen spelen en werken met de kinderen, om samen nieuwe initiatieven uit te werken,...

Er is ook de kans en de wil om samen te werken met de plaatselijke gemeenschap.

Samen met het team van Basisschool Bloemendaal vormen we een pedagogische gemeenschap waarin we met velen samen werken aan dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording. Om dit te realiseren hebben we nood aan een goede organisatie. Dit alles opdat het leren en welbevinden van elke leerling en van ieder personeelslid zou bevorderd worden.

De kleuters van Elshout krijgen wekelijks de kans om kennis te maken met de hoofdschool o.a. door de turnlessen die op woensdag door gaan op Bloemendaal.

Wij zijn een katholieke dialoogschool

Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor ALLE kinderen. Binnen ons opvoedingsproject staan we open voor kinderen van verschillende geloofsovertuigingen en andere godsdiensten. We gaan de verrijking aan door de dialoog met andere levensvisies. Als dialoogschool plaatsen we ons binnen de christelijke geloofstraditie, maar we sluiten er ons niet in op. De christelijke geloofstraditie vormt het kader van waaruit met waardering naar andere overtuigingen wordt gekeken.

Natuur

Op Elshout staat spelen en leren op het ritme van de natuur centraal.

We zetten dagelijks onze deuren open om te kunnen spelen in het bos, op ontdekking te gaan of een frisse neus te halen. Onze ‘speelplaats’ leent zich er natuurlijk erg goed voor! Vanuit de klasjes kunnen we de natuur perfect volgen en kost het geen moeite om dit met eigen handen, voeten, ogen, oren én neus te gaan ontdekken.

We zijn ook een MOS school (Milieu op school):

· we willen de kleuters milieuvriendelijk opvoeden en we zijn in onze praktische werking ook milieubewust.

· we brengen de kleuters zorg voor de natuur bij door het actief omgaan met fauna en flora.

Ervaringsgericht

  • een sterke klas- en schoolomgeving gecreëerd door in te spelen op de ideeën van de kinderen met een grote waaier van interessante, uitdagende materialen en activiteiten. Kunnen we de rijkdom niet in de klas bieden dan zoeken we die buiten de klas.

  • Vrij initiatief en betrokkenheid: Vanuit het initiatief van de kleuters verhogen we de betrokkenheid. Wat we zelf kunnen kiezen boeit ons meer dan hetgeen opgelegd wordt. In brainstormrondes komen diverse onderwerpen bij de kinderen naar boven. Leerkrachten spelen hierop in en maken zo de kinderen betrokken bij wat ze doen.

  • Ervaringsgericht is ook leren door ervaren, door te doen, zelfstandig redeneren te stimuleren. Hierbij staat werken met materiaal voorop.

  • Dialoog: De dialoog tussen leerkracht en kind helpt om een goede relatie op te bouwen en hen zo goed mogelijk te begrijpen en te begeleiden. In de werking tussen leerkracht en kind zoekt de leerkracht steeds naar activiteiten die kinderen in de naaste zone van hun ontwikkeling aanspreken.

Bij het bepalen van het onderwijsaanbod is het unieke kind, met zijn talenten en eigenheid, het belangrijkste uitgangspunt. We werken aan de totale ontplooiing van het kind.

Het doel is dat elk kind een positief zelfbeeld ontwikkelt. Het werken met leefgroepen zorgt ervoor dat we de verschillen niet verdoezelen maar er terdege en bewust rekening mee houden. De leerkracht werkt op het niveau van elk individueel kind. Een vierjarige die kan inpikken op activiteiten van de vijfjarigen zal daar ook kansen toe krijgen. Een vijfjarige die iets trager is in zijn ontwikkeling zal tijd en ruimte krijgen om daar waar nodig te mogen aansluiten bij de vierjarigen. Door beter te kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van elke individuele kleuter, hebben de kinderen minder het gevoel uit de boot te vallen. De oudsten halen het beste in zich boven. Een vijfjarige kan uitgenodigd worden om zijn kennis te delen met de jongsten. Een driejarige kan inpikken op activiteiten van de vierjarigen en zal meer betrokkenheid vertonen.

Kindgericht

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft vanuit haar eigenheid alle door de overheid decretaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen vertaald naar het leerplan ZiLL. Het leerplan bevat ontwikkelstappen die onze school hanteert om ons schooleigen aanbod uit te bouwen, rekening houdend met de horizontale en verticale samenhang. In de ontwikkelvelden van dit leerplan komen de competenties aan bod die de kinderen nodig hebben om goed te functioneren. Deze competenties sluiten aan bij de ontwikkelings- en leerbehoeften van kinderen.